Welcome to SynthCity

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden
<DIV ALIGN="center">Algemene Voorwaarden</DIV>


Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten/eindgebruikers van:

Engineers@work,
Leidsevaart 536
2014 HS Haarlem

hierna te noemen: Engineers@work

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“consument”: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken.
“consumentenkoop”: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
“ Overeenkomst “: De overeenkomst tussen Engineers@work en de consument

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2. 1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Engineers@work en een consument waarop Engineers@work deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. 2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Engineers@work, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3. 1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Engineers@work, exclusief emballage
3. 2 Engineers@work kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Engineers@work is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4 Gegevens in drukwerken verstrekt door Engineers@work zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Engineers@work niet.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Engineers@work daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Engineers@work anders aangeeft.

Artikel 4. Levering
4. 1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van Engineers@work.
4. 2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan dan wel op het moment deze hem ter hand worden gesteld.
4. 3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.4 Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
4.5 Elke gedeeltelijke levering,waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling” .

Artikel 5. Levertijd
5. 1 De door Engineers@work opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. 2 Bij niet tijdige levering dient de consument Engineers@work schriftelijk in gebreke te stellen en Engineers@work een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
5.3 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Engineers@work de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4 Indien Engineers@work gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Engineers@work ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6. Garantie
6. 1 Engineers@work garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
6.2 De onder 6.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Engineers@work.
6.3 De onder 6.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering .
6.4 Engineers@work verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
6.5 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Engineers@work de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Engineers@work vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Engineers@work te retourneren en de eigendom daarover aan Engineers@work te verschaffen.
6.6 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6.7 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Engineers@work niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
6.8 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd .

Artikel 7. Vrijwaringen
7.1 De consument vrijwaart Engineers@work voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
7.2 Indien de consument aan Engineers@work informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8. 1 Alle door Engineers@work geleverde zaken blijven het eigendom van Engineers@work totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Engineers@work gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
8.2 Engineers@work heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
9. 1 De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaak is geleverd;
 • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

9. 2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Engineers@work te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn schriftelijk te melden aan Engineers@work met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Engineers@work gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
9.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Engineers@work en op de wijze zoals door Engineers@work aangegeven.

Artikel 10. Prijsverhoging
10.1. Indien Engineers@work met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Engineers@work niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
10.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Engineers@work rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden .

Artikel 11. Betaling
11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto contant na de indiening van de nota te geschieden.
11.2. Indien Engineers@work zulks nodig acht kan Engineers@work van de consument een aanbetaling verlangen ter hoogte van 25% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering.
11.3 Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Engineers@work aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
11.4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.5. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
11.6. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Engineers@work en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
11.7 Engineers@work heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11.8 Engineers@work kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
11.9 Engineers@work kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
12.1 Engineers@work is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst Engineers@work ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2 Voorts is Engineers@work bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Engineers@work op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Engineers@work de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4 Engineers@work behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Incassokosten
13. 1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
13. 2 Indien Engineers@work aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
13.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
13.4 De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid .
14.1 Engineers@work is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 • Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 • Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 • Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 • Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

14.2 Engineers@work is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Engineers@work of van hen, die door Engineers@work te werk zijn gesteld.
14.3 Engineers@work zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
14.4 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 15. Overmacht
15. 1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Engineers@work geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Engineers@work niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Engineers@work daaronder begrepen.
15. 2 Engineers@work heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Engineers@work haar verbintenis had moeten nakomen.
15. 3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Engineers@work opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Engineers@work niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15. 4 Indien Engineers@work bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
16.1 De rechter in de woonplaats van Engineers@work is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Engineers@work bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht
17.1 Op elke overeenkomst tussen Engineers@work en de consument is Nederlands recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haarlem.
18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavig